Thủ thuật giúp nhận nhận được thông báo khi có người Unfriend Facebook

Notify là một phần mở rộng (extension) cho trình duyệt sẽ thông báo cho bạn khi có ai đó hủy kết bạn với bạn trên Facebook.

image 1389675735 Unfriend 640x404 Thủ thuật giúp nhận nhận được thông báo khi có người Unfriend Facebook

Nếu không có một phần mở rộng như , chưa có cách trực tiếp nào để biết ai đó đã xóa bạn khỏi danh sách bạn bè trên Facebook. Hiện tại, để biết được điều đó, bạn chỉ có cách xem lại danh sách bạn bè và xem người nào bị thiếu, hoặc tìm kiếm một người cụ thể và xem trạng thái quan hệ.

Bằng cách cài đặt phần mở rộng Unfriend Notify, bạn sẽ thấy một đường dẫn “” ở trên đầu danh sách bạn bè. Sau khi một người hủy kết bạn với bạn, đường dẫn này sẽ hiển thị số lượng người vừa hủy kết bạn với bạn gần đây.

Khi trình duyệt Chrome hoặc Firefox đang chạy và phần mở rộng phát hiện có người hủy kết bạn với bạn trên Facebook, nó sẽ hiện thông báo.

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>