Quick Format

Khi nào cần chọn Quick Format hoặc Full Format là hợp lý nhất

Trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, có hai lựa chọn để định dạng bộ nhớ có thể