Activator

BXH Top 11 ứng dụng Jailbreak “cần phải có” trên iOS 7

Hiện nay, các ứng dụng Jailbreak và Tweaks trên iOS 7 hầu như đã tương thích tốt để bạn có